توضیحات

دودی کردن شیشه جلو اتومبیل

جلوگیری از تابش نور شدید خورشید

جلوگیری از دید زیاد به داخل اتومبیل از جلو

نصب حرفه ای

امکان نصب در محل ما یا شما