انجام شیشه دودی اماکن

شیشه دودی اماکن

انجام پروژه های  شیشه دودی اماکن ، ادارات ، دفاتر ،مغازه ها و منازل

انجام شیشه دودی آرایشگاه ها مظب ها ودیگر اماکنی که نیاز به غیر قابل مشاهده کردن و یا تزیین مکانی را دارند

با درصدهای مختلف و یو وی ضد خش